Televizní kampaň ukáže lidem cestu ze začarovaného kruhu nezaměstnanosti

Nezaměstnanost
up.jpg

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dnes představilo dvojici
televizních spotů, kterými chce upozornit na projekty realizované v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Ty mají pomoci lidem, kteří nemohou najít
vhodné zaměstnání nebo potřebují zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.
Kampaň se zaměřuje na vybrané skupiny osob, které řeší různé životní situace. Ať už se jedná o
maminku s dětmi, která hledá práci a zároveň se chce věnovat dětem, absolventa školy, který

Sociální reforma v roce 2011

penize.jpg

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí
legislativní proces sociální reformy a které bude obsahovat zákoník práce. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. „Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému.

Míra registrované nezaměstnanosti v prosinci vzrostla o 1,0 p. b. na 9,6 %

Nezaměstnanost
1294665071_stats.png

V průběhu prosince míra registrované nezaměstnanosti v České republice vzrostla o jeden
procentní bod (1,0 p. b.) na 9,6 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se k 31.
prosinci 2010 zvýšil o 55 000 na téměř 562 000, ve srovnání se stejným obdobím roku 2009
vzrostl o 22 400. Počet volných pracovních míst klesl o 4,7 procenta na 30 800.
V současné době zatím nelze přesně stanovit důvody tohoto výrazného zvýšení, jedná se
pravděpodobně o kumulaci několika faktorů: projevuje sezónnost v některých výrobních

Úmluva OSN o právech dítěte platí dvě desetiletí

Děti
deti.jpg

Přesně před dvaceti lety, 7. ledna 1991, ratifikovalo tehdejší Federální shromáždění
České a Slovenské federativní republiky Úmluvu OSN o právech dítěte. Úmluva
byla podepsána v New Yorku 30. září 1990 a do dnešní doby k ní přistoupilo 191
států. Přijetím Úmluvy se náš stát zavázal k tomu, že zájem dítěte musí být předním
hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať již je uskutečňována veřejnými
nebo soukromými službami, úřady, zákonodárnými orgány a dalšími subjekty.
„I po dvaceti letech je však povědomí české společnosti o právech dítěte poměrně nízké.

Výsledky kontrolní činnosti za rok 2010

Kontroly, Právo
Zdroj: Flickr.com

Za období leden až listopad 2010 bylo pověřenými kontrolními pracovníky Úřadu práce v Ústí nad
Labem provedeno celkem 490 kontrolních akcí zaměřených převážně na nelegální zaměstnávání, a
dále na agenturní zaměstnávání a na plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na
celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Kontroly byly uskutečňovány na základě předem
vypracovaného plánu a zároveň namátkově, vyšlé z podnětů občanů a vlastního šetření.
Na základě zjištěných porušení pracovněprávních předpisů byly 19 zaměstnavatelům ve správním

Přehled změn MPSV v roce 2011

MPSV
sanony.jpg

V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění:
- Podpora v nezaměstnanosti
- Důchody
- Zákoník práce
- Rodičovský příspěvek
- Porodné
- Sociální příplatek
- Příspěvek na péči

Příspěvek na bydlení i náhrada za ztrátu výdělku se od ledna změní

Příspěvky
penize.jpg

Přiznávání příspěvku na bydlení i náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se od
ledna 2011 změní. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) upravující
valorizaci náhrady mzdy i návrh upravující výši nákladů srovnatelných
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních
nákladů na bydlení schválila vláda.

Třetina zkontrolovaných zaměstnavatelů porušuje zákon

Nezaměstnanost, Právo
Zdroj: Flickr.com

V období od počátku letošního roku do konce listopadu
zkontrolovali pracovníci Úřadu práce v Ostravě (ÚPO) dodržování pracovněprávních
předpisů u 154 zaměstnavatelů na území okresu Ostrava. Tyto předpisy porušila
třetina z nich. Kontroly se převážně zaměřily na nelegální práci, zaměstnávání cizinců,
agenturní zaměstnávání, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, ale
také na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. ÚPO uložil
v tomto období pokuty již 26 zaměstnavatelům v úhrnné výši 1 408 tis. Kč.

Státní úřad inspekce práce evidoval letos v listopadu 2 807 pracovních úrazů

Pojistné, Práce
uraz.jpg

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP)
evidovaly letos v listopadu 2 807 pracovních úrazů. V souvislosti s porušováním
předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávní oblasti
úřad uložil 146 pokut v celkové výši 5 444 000 korun.
Dále úřad přijal 579 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a za oblast pracovních vztahů a podmínek. Poskytl také 6 716 odborných konzultací
v pracovněprávní oblasti, a to osobně, telefonicky nebo mailem. Součástí činnosti SÚIP

Rada vlády apeluje na snížení marží pojišťoven

Pojistné
penize.jpg

Rada vlády pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), jejíž zasedání řídil
náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka, schválila zejména důležitý
programový dokument Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
období 2011 – 2012. Při jeho projednávání věnovala velkou pozornost problematice
úrazového pojištění, financování prevence pro předcházení pracovních úrazů a výzkumu
a vývoji v oblasti BOZP. V této souvislosti Rada přijala doporučení vládě ČR,
urychleně připravit návrhy vedoucí ke snížení současných marží pojišťoven