Novela zákona o důchodovém pojištění neovlivnila příjmy invalidů bez nároku na důchod

Důchody, Handicapovaní

V poslední době některá média přinesla nesprávné informace o tom, že lidé v souvislosti
s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi přicházejí o invalidní důchody. To ale není
pravda. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, důchody nijak neupravuje a
ani upravovat nemůže a nikomu tedy invalidní důchod neodebírá. O invalidní důchod
lidé nepřicházejí ani v souvislosti se změnami v důchodovém pojištění od ledna 2010.

Základní podmínkou pro nárok na výplatu invalidního důchodu je uznání invalidity
příslušného stupně a potřebná doba pojištění. To platilo i vždy v minulosti, tedy i před
nabytím účinnosti zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění od 1. 1. 1996. Pokud
zdravotně postižený občan tuto podmínku nesplňoval, nemohl pobírat invalidní důchod, a to
ani před 1. 1. 2010 a nemohl mu tedy být, jak nesprávně uvedla některá média, v
rámci lednových změn zákona ani odebrán. Přehled nejvýznamnějších změn v
důchodovém pojištění od nového roku najdete na
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8129/30122009a.pdf.

Podle současné právní úpravy pojištěnci starší 28 let musí získat alespoň 5 let pojištění
v období 10 let před vznikem invalidity. Kromě toho lidé starší 38 let splňují podmínku
potřebné doby pro nárok na invalidní důchod také tehdy, pokud získali alespoň 10 let
pojištění v období 20 let před vznikem invalidity. Toto nastavení tak od ledna 2010 snižuje
počet případů, kdy není nárok na invalidní důchod uznán.

Pokud nárok na invalidní důchod přesto nevznikne, existuje mimo jiné systém pomoci
v hmotné nouzi. Opatření z roku 2008 – v době klesající nezaměstnanosti - přitom zpřísnilo
podmínky pro vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi a dotklo se i lidí se zdravotním
postižením. MPSV se proto ve 2. polovině roku 2009 aktivně podílelo na přípravě
návrhu novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která je na programu
březnového jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dlouhodobě nezaměstnaní lidé, kteří pobírají ze systému pomoci v hmotné nouzi
příspěvek na živobytí déle než šest měsíců, mají podle současného zákona nárok na
dávku doplňující jejich příjem do výše existenčního minima (2 020 Kč). Výše dávky se
však snižuje pouze za předpokladu, že nevykonávají některou z aktivit, směřujících ke
zvýšení tohoto příjmu, a to především vlastní prací. Částka může být např. navýšena zpět
na původní výši u lidí, kteří projeví snahu o zlepšení své situace výdělečnou činností (např. z
krátkodobého zaměstnání, veřejně prospěšných prací aj.) nebo výkonem dobrovolnické
nebo veřejné služby v minimálním rozsahu 20 hodin měsíčně. Zdravotně postižení lidé
ovšem z objektivních důvodů většinou pracovat nemohou a díky dopadům světové
hospodářské krize byla také výrazně omezena nabídka pracovních míst, kde by popřípadě mohli najít uplatnění. Odstranění jejich znevýhodnění v systému pomoci v hmotné nouzi,
ke kterému došlo, by měla řešit právě výše uvedená novela.

Invalidé bez nároku na důchod, kterým byl příspěvek na živobytí snížen na existenční
minimum, mohou ještě ze systému pomoci v hmotné nouzi čerpat „doplatek na bydlení“ a
ze systému státní sociální podpory „příspěvek na bydlení“. Mohou také požádat o
jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Kromě toho stát vyplácí příspěvek na
péči. Jeho výše se liší podle stupně závislosti a věku příjemce. Lidé s těžkým zdravotním
postižením tak mohou měsíčně obdržet až 12 000 Kč.

Štěpánka Filipová vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí

Zdroj: www.mpsv.cz