Sociální skupiny

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace chce využít informační a komunikační technologie v podpoře života v přirozeném prostředí, zaměřit se na Alzheimerovu chorobu a posílit mezigenerační soudržnost

Sociální skupiny

Plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012,
doporučení vládě na přijetí nezbytných opatření v oblasti podpory rozvoje a realizace
asistenčních technologií pro zdravý a nezávislý život, koncepce řešení problematiky
Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice a mediální obraz
seniorů. To jsou hlavní oblasti, kterými se 15. dubna 2010 zabývala Rada vlády pro
seniory a stárnutí populace na svém 12. zasedání. Jednání za přítomnosti ministra práce
a sociálních věcí Petra Šimerky se kromě zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí

Evropská unie podpoří integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce

Sociální skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) vyhlásilo výzvu
pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková částka
416 220 901 Kč, vyčleněná z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu,
půjde na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či
sociálně vyloučených a odstraňování bariér, které jim znesnadňují rovnocenný vstup
a udržení na trhu práce.