Právo

Výsledky kontrolní činnosti za rok 2010

Kontroly, Právo
Zdroj: Flickr.com

Za období leden až listopad 2010 bylo pověřenými kontrolními pracovníky Úřadu práce v Ústí nad
Labem provedeno celkem 490 kontrolních akcí zaměřených převážně na nelegální zaměstnávání, a
dále na agenturní zaměstnávání a na plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na
celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Kontroly byly uskutečňovány na základě předem
vypracovaného plánu a zároveň namátkově, vyšlé z podnětů občanů a vlastního šetření.
Na základě zjištěných porušení pracovněprávních předpisů byly 19 zaměstnavatelům ve správním

Třetina zkontrolovaných zaměstnavatelů porušuje zákon

Nezaměstnanost, Právo
Zdroj: Flickr.com

V období od počátku letošního roku do konce listopadu
zkontrolovali pracovníci Úřadu práce v Ostravě (ÚPO) dodržování pracovněprávních
předpisů u 154 zaměstnavatelů na území okresu Ostrava. Tyto předpisy porušila
třetina z nich. Kontroly se převážně zaměřily na nelegální práci, zaměstnávání cizinců,
agenturní zaměstnávání, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, ale
také na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. ÚPO uložil
v tomto období pokuty již 26 zaměstnavatelům v úhrnné výši 1 408 tis. Kč.

MPSV se zabývá nálezem Ústavního soudu k důchodům

MPSV, Právo

Zásadní a konsensuální politické rozhodnutí bude nezbytné v souvislosti s výpočtem
důchodů v budoucnosti. Ústavní soud totiž 16. dubna 2010 vyhlásil, že ruší ustanovení
§ 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje způsob stanovení
výpočtového základu pro výpočet důchodu. Nález soudců se týká všech důchodů, tedy
starobních, invalidních i pozůstalostních. Protože se jedná o složitou oblast, která se dotýká
široké veřejnosti, Ústavní soud stanovil vykonatelnost opatření do 30. září 2011. Přestože

Inspekce práce uložila v roce 2009 pokuty za téměř 60 milionů Kč

Právo

Více než 1 900 pokut uložil v loňském roce Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Sankce
vůči zaměstnavatelům tak dosáhly celkem cca 59,9 milionů Kč. Zhruba 1 000 pokut
z celkového počtu za cca 20,1 milionů Kč se týkalo bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. V oblasti pracovněprávní inspekce práce uložila zhruba 810 pokut v celkové výši
cca 36,6 milionů Kč.

MPSV se zabývá rozhodnutím Nejvyššího správního soudu

Právo

Kasační stížnost České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v souvislosti s platbou
pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007 dnes projednal Nejvyšší správní
soud (NSS). Uznal ji jako důvodnou a vyhověl jí. Zrušil tak rozsudek Krajského soudu
v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a celou věc mu vrátil k dalšímu řízení. Ministr
práce a sociálních věcí Petr Šimerka k tomu uvádí: „Nejvyšší správní soud uznal, že
povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné na sociální zabezpečení existovala vždy,